Zásady ochrany osobních údajů

Vážení a milí zákazníci.

Od dnešního dne, 25. května 2018 vstupuje v platnost nová obecně závazná regulace ochrany osobních dat, známá jako GPRS (General Data Protection Regulations)1. Tato skutečnost se zásadně dotýká způsobu, jakým má být nakládáno s osobními údaji zákazníků. V rozsahu a kvalitě poskytování našich služeb se nemění nic. Legislativní úprava naším zákazníkům naopak zajistí ještě větší ochranu osobních dat.

Ochrana kontaktních údajů našich zákazníků je dlouhodobou prioritou OneLifeClothing.cz.

Nově platné nařízení „GDPR“ především rozšiřuje definici toho, co jsou osobní údaje o kategorii údajů biometrických, genetických.

Osobní údaj představuje dle GDPR „veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (dále jen „subjekt údajů“); identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.“

Co z toho vyplývá pro zákazníky obchodu onelifeclothing.cz

Firemní výpočetní systém bude nyní nastaven tak, že po ukončení obchodní transakce, nejpozději však do 30 dnů od uskutečnění objednávky, proběhne automaticky výmaz všech zadaných údajů. To znamená že společnost onelifeclothing.cz  nebude uchovávat žádná osobní data svých klientů déle než je nezbytně nutné k úspěšnému dodání objednaného zboží.

Z tohoto důvodu musí zákazník s objednávkou zaslané platební doklady uchovat pro případ reklamace. Bez platebního dokladu zákazníka, již nebude možné reklamaci zohlednit a vypořádat.

Souhlas se zpracováním osobních dat zákazníka

Pro účely zpracování objednávky a její expedice na zákazníkem zadanou adresu, je nezbytné osobní údaje zákazníka nejprve obdržet a zpracovat. Toto lze provést nejsnadněji výslovným souhlasem zákazníka.

Podle ustanovení článku 4 odst. 11 GDPR. se souhlasem subjektu údajů rozumí jakýkoli svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev vůle, kterým subjekt údajů dává prohlášením či jiným zjevným potvrzením své svolení ke zpracování svých osobních údajů.

Souhlas se zpracováním osobních dat má být udělen jednoznačným potvrzením, které je vyjádřením svobodného, konkrétního, informovaného a jednoznačného svolení subjektu údajů ke zpracování osobních údajů, které se jej týkají, a to v podobě ústního nebo písemného prohlášení, učiněného i elektronicky.

Podle článku 7 odst. 3 GDPR má subjekt údajů právo svůj souhlas kdykoli odvolat.

Prohlášení v souladu s GPRS

V rámci zajišťování obchodní činnosti, zpracovává a dočasně uchovává Jakub Chundela osobní údaje svých zákazníků, čímž se stává správcem osobních údajů ve smyslu Nařízení 2016/679.

Jakub Chundela zpracovává osobní údaje výhradně pro účely výkonu obchodně-smluvní agendy vůči svým zákazníkům a obchodním partnerům. Osobní data podléhají automatickému výmazu po splnění smluvních závazků, nejpozději však do 30 dnů od uskutečnění objednávky.

Informace o zpracování osobních údajů:

1) Právním základem pro zpracování osobních údajů je podle čl. 6. obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) odst. 1 písmen:

a) subjekt údajů (fyzická osoba, jejíž údaje jsou zpracovávány) udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů,

b) zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů,

c) zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje,

d) zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany (výhradně doručovatele, či přepravce zásilek).

2) Osobní údaje nejsou předávány jiným osobám, pokud povinnost jejich předání orgánům, úřadům či institucím není Jakubovi Chundelovi uložena zvláštním právním předpisem.

3) Při zpracování osobních údajů u OneLifeClothing.cz nedochází k automatizovanému rozhodování, na jehož základě by byly činěny úkony či rozhodnutí, jejichž obsahem by byl zásah do práv či oprávněných zájmů občanů.

4) Osobní údaje jsou zpracovávány a uchovávány pouze po omezenou dobu, která je nezbytně nutná pro účely zpracování. Tato doba může být prodloužena jen v případě, že to nařizuje právní předpis. Po uplynutí této doby jsou osobní údaje zlikvidovány elektronickým výmazem, a v případě jejich tištěné formy, skartací.

5) Zákazník má právo:

a) požadovat umožnění přístupu ke svým osobním údajům zpracovávaných e-shopu onelifeclothing.cz v období do jejich výmazu.

b) požadovat opravu nepřesných osobních údajů (pokud jsou osobní údaje zpracovávané u onelifeclothing.cz nepřesné),

c) požadovat vymazání osobních údajů, popř. požadovat omezení jejich zpracování,

d) podat stížnost u dozorového orgánu.

6) Požadavky našich zákazníků budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).

7) Svá práva vůči onelifeclothing.cz uplatňujte cestou Kontaktní osoby ve věci zpracování osobních údajů písemně na e-mail: info@onelifeclothing.cz s odkazem „Osobní informace“ v předmětu zprávy.

1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES.